Anarquisme i responsabilitat. Una qüestió de coherència i companyonia. / Anarquismo y responsabilidad. Una cuestión de coherencia y compañerismo.

 

peces-pequenos-comen-pez-grande-comunidad1

S’ha debatut molt sobre el tema de la unitat en el moviment anarquista. Unitat entesa com l’acció conjunta d’un diverses persones que busquen una mateixa finalitat i col·laboren entre elles amb la pràctica de la solidaritat, la qual fa néixer la noció de companyonia, sense la qual no es creen les condicions humanes per dur a terme qualsevol tipus de canvi o revolució. Aquest sentiment de companyonia no surt per si sol, sinó que neix de les aptituts que es van gestant en la dinàmica del treball en grup a força d’aptituts entre companyes que demostren en la pràctica aquesta solidaritat de la qual s’ha fet esment . Entre aquestes idees i aptituts que van donant pinzellades a l’obra de la companyonia destaca la concepció de la responsabilitat col·lectiva.

La responsabilitat en si forma part de la consciència de qualsevol anarquista, sigui de la tendència que sigui, ja que és la responsabilitat personal aquella que dibuixa els contorns de la Llibertat, el que fa que no quedi en una bonica però il·lusòria paraula. A banda, la responsabilitat és la connexió necessària entre la persona i el grup, ja que aquest està format per diverses persones que el mantenen viu. Aixó ha fet que moltes pensadores i escriptores llibertàries parlen d’aquesta qüestió, usant diferents llenguatges però coincidint a la base ja que al capdavall es busca la major difusió i influència en les masses. Entre elles em d’esmentar les integrants de la Plataforma Organitzativa per a una Unió General d’Anarquistes formada a París durant l’any de 1926 per anarquistes russes i ucraïneses que havien participat en la Revolució de 1917. Activistes com Archinov, Makhnó, Mett, Linski i Valevski entre altres buscaven una forma d’organització llibertària basada en els principis de federalisme i responsabilitat col·lectiva, buscant reorganitzar i revitalitzar el moviment àcrata internacional. La responsabilitat col·lectiva és entesa com el compromís que adquiria qualsevol persona pertanyent al grup sobre el seu funcionament, així com la responsabilitat que la col·lectivitat té sobre cadascuna de les integrants del grup, sent una relació recíproca en la qual totes interactuaven entre si per crear una coordinació efectiva exercint l’autocrítica positiva i constructiva. Aquesta aptitud responsable que adopta cada integrant de les diferents associacions és la que determina que el funcionament d’aquesta sigui efectiva. Una aptitud que al seu torn es determina per la generosa voluntat d’ajudar i socórrer els companyes davant de qualsevol dificultat, trobant diversos exemples en accions que van des de donar suport a una companya en conflicte mitjançant l’acció directa de piquets, manifestacions o protestes fins a l’assistència a les assemblees, les quals són la base sobre la qual es fonamenten organitzacions com la Federació Estudiantil Llibertària.

Sense aquesta voluntat de construir el comú i aquestes ganes de sacrificar temps dels nostres treballs i estudis, el pes del treball organitzatiu acumulat pot resultar tan fatigós i extenuant com pot ser qualsevol horari d’ocupació assalariada. Hem de tenir en compte en tot moment els treballs que puguin dur a terme les companyes i ajudar-les quan se sentin angoixades. Aquest és un problema que es troba en tot tipus d’organització tant en el passat com en el present, sobretot passa amb persones que al principi tenen dificultats en entendre el pensament i l’acció llibertària, però són problemes que amb el treball continu guiat per la constància del dia a dia ens ha de fer despertar l’empatia cap a les altres de la qual brolla la solidaritat que ens porta a fer grans coses.

vansol3

Se ha debatido mucho sobre el tema de la unidad en el movimiento anarquista. Unidad entendida como la acción conjunta de un varias personas que buscan una misma finalidad y colaboran entre ellas a través de la solidaridad, la cual hace nacer la noción de compañerismo, sin la cual no se crean las condiciones humanas para llevar a cabo cualquier tipo de cambio o revolución. Este sentimiento de compañerismo no surge de la nada por si solo, sino que nace de las aptitudes que se van gestando en la dinámica del trabajo en grupo a base de aptitudes entre compañeras que demuestran en la práctica esa solidaridad de la que se ha hecho mención. Entre estas ideas y aptitudes que van dando pinceladas a la obra del compañerismo destaca la concepción de la  responsabilidad colectiva.

La responsabilidad en sí forma parte de la conciencia de cualquier anarquista, sea de la tendencia que sea, pues es la responsabilidad personal aquella que dibuja los contornos de la Libertad, lo que hace que no quede en una bonita pero ilusoria palabra. A parte, la responsabilidad es la conexión necesaria entre la persona y el grupo, pues este está formado por varias personas que lo mantienen vivo.Esto ha llevado a muchas pensadoras y escritoras libertarias a abordar esta cuestión, usando distintos lenguajes pero coincidiendo en la base ya que a fin de cuentas se busca la mayor difusión e influencia en las masas. Entre ellas estaban las integrantes de la Plataforma Organizativa para una Unión General de Anarquistas formada en París durante el año de 1926 por anarquistas rusas y ucranianas que habían participado en la Revolución de 1917. Activistas como  Archinov, Makhnó,Mett, Linski y Valevski entre otras buscaban una forma de organización libertaria basada en los principios de federalismo y responsabilidad colectiva, buscando reorganizar y revitalizar el movimiento ácrata internacional. La responsabilidad colectiva es entendida como el compromiso que adquiría cualquier persona perteneciente al grupo sobre su funcionamiento, así como la responsabilidad que la colectividad tiene sobre cada una de las integrantes del grupo, siendo una relación recíproca en la que todas interactuaban entre sí para crear una coordinación efectiva ejerciendo la autocrítica positiva y constructiva. Esta aptitud responsable que adopta cada integrante de las distintas asociaciones es la que determina que el funcionamiento de esta sea efectiva. Una aptitud que a su vez se determina por la generosa voluntad de ayudar y socorrer a los compañeras ante cualquier dificultad, encontrando varios ejemplos en acciones que van desde apoyar a una compañera en conflicto mediante la acción directa de piquetes, manifestaciones o protestas hasta la asistencia a las asambleas, las cuales son la base sobre la que se cimientan organizaciones como la Federación Estudiantil Libertaria.

Sin esta voluntad de construir lo común  y estas ganas de sacrificar tiempo de nuestros trabajos y estudios , el peso del trabajo organizativo acumulado puede resultar tan fatigoso y extenuante como puede ser cualquier horario de empleo asalariado. Debemos tener en cuenta en todo momento los trabajos que puedan llevar a cabo las compañeras y ayudarlas cuando se sientan agobiadas.  Este es un problema que se encuentra en todo tipo de organización tanto en el pasado como en el presente, sobretodo ocurre con personas que al principio tienen dificultades al entender el pensamiento y la acción libertaria, pero son problemas que con el trabajo continuo guiado por la constancia del día a día debe hacernos despertar la empatía hacia las demás de la cual brota la solidaridad que nos lleva a hacer grandes cosas.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *